Ngôn ngữ
Quy định chung
1. Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet) sẽ quy định những vấn đề cần thiết liên quan tới việc thiết lập và quản lý Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại điện tử SafeWeb (sau đây gọi tắt là SafeWeb) nhằm tạo ra quy tắc đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, đảm bảo công bằng trong giao dịch và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thương mại điện tử (TMĐT). 
 
2. EcomViet sẽ đóng vai trò là một tổ chức đảm nhận nhiệm vụ xây dựng, triển khai SafeWeb, thẩm định các website TMĐT căn cứ bộ tiêu chí đánh giá của SafeWeb. 
 
3. Các website thương mại điện tử (bao gồm B2C, sàn giao dịch TMĐT và nhóm mua) sẽ được cấp nhãn uy tín SafeWeb theo các điều khoản quy định trong hợp đồng giữa EcomViet và thương nhân. 
 
4. Thương nhân vận hành website TMĐT muốn được cấp nhãn uy tín SafeWeb phải nộp những tài liệu sau đây cho EcomViet:
•Bản photo công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế cá nhân;
•Hợp đồng bao gồm 04 Phụ lục đi kèm;
•Các tài liệu hợp lệ khác phát sinh trong quá trình thẩm định có đóng dấu/xác nhận của thương nhân.
 
5. Thương nhân là các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh một cách thường xuyên, sở hữu và vận hành website TMĐT với mục tiêu sinh lời (kinh doanh).