Ngôn ngữ
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Website được sử dụng phần mềm SSL trong công tác bảo mật.

2. SafeWeb thu thập thông tin của tổ chức hoặc cá nhân nhằm tiến hành hoạt động đăng ký tham gia gắn nhãn SafeWeb hoặc gửi thông tin khiếu nại.

Thông tin bao gồm:

- Thông tin về thương nhân: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngành hàng kinh doanh, thông tin người đứng đầu doanh nghiệp.

- Thông tin của cá nhân đại diện: tên, chức vụ, điện thoại, email.

3. Mọi thông tin thu thập được từ khách hàng đều được sử dụng đúng mục dích đã cam kết. Trong quá trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, SafeWeb có thể phải sử dụng những thông tin đã thu thập nhưng vẫn đảm bảo sẽ thông báo cho khách hàng về điều này.

4. Mọi thông tin thu thập được từ khách hàng đều được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ 3.

5. Khách hàng đều được thông báo và có quyền lựa chọn về việc tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 trong những trường hợp cần thiết, ngoại trừ đối với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cho công tác điều tra hoặc các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia.

6. Khách hàng có quyền truy cập và sửa đổi thông tin của mình trong trường hợp cần thiết.

7. Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách bảo mật theo thời gian khi chúng tôi mở rộng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.