Ngôn ngữ
Chế tài xử phạt

1. Đối với những hành vi vi phạm việc sử dụng nhãn SafeWeb đã nêu tại Điều 2 Phụ lục 3 về Quy chế sử dụng nhãn SafeWeb, EcomViet sẽ tiến hành gỡ bỏ nhãn SafeWeb tại website vi phạm sau 01 lần nhắc nhở. 

 

2. Đối với những hành vi sai phạm liên quan tới việc thực hiện quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, EcomViet quy định cụ thể như sau:

a) Nếu thương nhân không có hành vi chỉnh sửa theo yêu cầu tại văn bản phúc đáp của EcomViet trong thời gian quy định, EcomViet sẽ nhắc nhở thương nhân 01 lần về việc thực hiện nghĩa vụ của mình. 

b) Sau 01 lần nhắc nhở, nếu thương nhân không thực hiện hoặc không thực hiện hoàn chỉnh những thay đổi cần thiết, EcomViet sẽ ban hành cảnh báo trên website của Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại điện tử - SafeWeb về việc thực hiện chế tài xử phạt đối của thương nhân đó. 

Cảnh báo sẽ được gỡ bỏ ngay sau khi thương nhân nghiêm túc thực hiện hoàn chỉnh những sửa đổi đã được yêu cầu. 

c) Sau khi cảnh báo đã được đưa ra, trong thời gian ba (03) ngày làm việc, thương nhân vẫn không thực hiện những chỉnh sửa cần thiết, EcomViet sẽ tiến hành gỡ bỏ nhãn uy tín SafeWeb trên website đã được thẩm định.

 

3) EcomViet có quyền đưa thông tin về những vụ việc sai phạm trên website của Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại điện tử SafeWeb tại địa chỉ http://www.safeweb.vn/