Ngôn ngữ
Quy chế sử dụng

Điều 1. Quyền lợi khi được sử dụng nhãn SafeWeb

1. Tất cả các thương nhân, tổ chức và cá nhân sử dụng nhãn uy tín SafeWeb hoàn toàn bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Các thương nhân, tổ chức và cá nhân tham gia SafeWeb đều có quyền:

a) Cấp nhãn SafeWeb trên các website thương mại điện tử đã đăng ký do EcomViet thẩm định;

b) Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “SafeWeb” do EcomViet cấp.

 

Điều 2. Trách nhiệm khi được sử dụng nhãn SafeWeb

1. Phải sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

2. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “SafeWeb” cho các dịch vụ liên quan đến các hoạt động của website thương mại điện tử đã được EcomViet thẩm định.

3. Chỉ được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kèm với nhãn hiệu riêng của thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên website đã được EcomViet thẩm định.

4. Không được tự ý chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận “SafeWeb” gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

6. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “SafeWeb”.

7. Duy trì và bảo đảm chất lượng dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận “SafeWeb”.

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của EcomViet

1. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của thương nhân, tổ chức và cá nhân được cấp nhãn uy tín SafeWeb trên website đã được thẩm định.

2. Đình chỉ việc sử dụng nhãn uy tín SafeWeb đối với thương nhân, tổ chức và cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Thương nhân, tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định chung và hệ thống tiêu chí SafeWeb do EcomViet quy định.

b) Thương nhân, tổ chức và cá nhân có vi phạm quy định về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tại Điều 2 của Quy chế này.

3. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết có liên quan đến nhãn SafeWeb cho các thành viên gắn nhãn uy tín.

4. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thương nhân, tổ chức và cá nhân được cấp nhãn SafeWeb.

 

Điều 4. Kiểm soát chất lượng, uy tín của dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận

1. Định kỳ EcomViet sẽ cùng thương nhân, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin để kiểm tra dịch vụ được cấp nhãn SafeWeb.

2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về uy tín của dịch vụ được cấp nhãn SafeWeb, EcomViet có quyền đột xuất yêu cầu thương nhân, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin để kiểm tra sự tuân thủ của website.

3. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ chất lượng, uy tín được thực hiện không vượt quá hai (02) lần trong năm.